Cộng Đồng Việt Nam Minnesota

Vietnamese Remembrance Day

Saturday, April 27th, 2019

Location:
Veterans Service, MN State Capitol
75 Rev. Dr. Martin Luther King JR. Blvd
Saint Paul, MN 55155English/Tiếng Việt:
Chương Trình

Upcoming eventsChương Trình Sắp Tới

 

Lễ Tưởng Niệm 44 Năm Quốc Hận 30 Tháng 04

Địa điểm:

Saturday, April 27th, 2019

Veterans Service, MN State Capitol
75 Rev. Dr. Martin Luther King JR. Blvd
Saint Paul, MN 55155


>