Cộng Đồng Việt Nam Minnesota

Bầu Cử Cộng Đồng Minnesota

Thứ Bẩy Ngảy 5 Tháng ́8, 2023 từ 11AM đến 3PM

Địa điểm:
Nhà Thờ St Columba
1327 Lafond Ave
Saint Paul, MN 55104English/Tiếng Việt:
Chương Trình

Upcoming eventsChương Trình Sắp Tới

 

Bầu Cử Cộng Đồng Minnesota

Thứ Bẩy Ngảy 5 Tháng ́8, 2023 từ 11AM - 3PM

Địa điểm:
Nhà Thờ St Columba
1327 Lafond Ave
Saint Paul, MN 55104